zs tel +48 (59) 83 32 741

     zs mail czarneszkola@interia.pl

Nasza szkoła

Nasz Facebook

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC SZKOLNYCH


GŁÓWNY CEL:

Zapewnienie opieki świetlicowej dla uczniów pozostających w szkole przed lub po zajęciach

 

W Zespole Szkół w Czarnem działają dwie świetlice szkolne:


Dla uczniów I-III gimnazjum i uczniów IV-VI szkoły podstawowej.

Świetlica dla gimnazjum jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-14:40

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY KLAS I - IV:

- mgr Katarzyna Lucińska

- mgr Anna Miksa

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY KLAS V - VIII:

- mgr Ewelina Orylska

- mgr Magdalena Pietrzak

 

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ dla KLAS 4-6 oraz GIMNAZUM

1. Cele pracy opiekuńczo – wychowawczej:

- zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości

- rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów

- zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach

-wdrażanie uczniów do racjonalnej organizacji czasu wolnego

- propagowanie zasad kultury

2. Cele szczegółowe pracy z uczniami:

- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym

- kształtowanie właściwej postawy społeczno - moralnej

- propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

- kształtowanie empatii

- rozwijanie samoświadomości uczniów

- wykształcenie samodzielności i otwartości na wiedzę

- rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów

- kształtowanie wrażliwości emocjonalnej uczniów

- rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

3. Sposoby i formy realizacji celów:

- umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji

- praca indywidualna z uczniem

- organizacja uczniom czasu wolnego

- wpojenie uczniom zasad bezpieczeństwa

- zajęcia integracyjne i relaksacyjne

- uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne

- propagowanie zdrowego stylu życia

ZAJĘCIA TEMATYCZNE PROWADZONE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY W CYKLACH TYGODNIOWYCH

CYKL

TEMATYCZNY

CELE, PROBLEMATYKA I ZADANIA DO REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

1. Poznajemy

zwyczaje naszej świetlicy.

2.Kształtowanie podstawowych

nawyków współżycia społecznego.

3. Sprzątanie świata.

4. Pomagajmy słabszym w nauce.

1. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy

szkolnej, omówienie zasad bezpieczeństwa, wychowanek w aspekcie praw i obowiązków,

propozycje pracy w świetlicy szkolnej, organizacja zajęć.

2.Wyrabianie u uczniów umiejętności zgodnego współżycia w grupie, nawyku poprawnego zachowania w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości. Kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie samoświadomości.

3. Wyrabianie u uczniów postaw i zachowań proekologicznych.

4.Rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki, pomoc w nauce, w odrabianiu prac domowych, wpajanie pomocy koleżeńskiej, organizowanie grup pomocy, wpajanie życzliwości do uczniów mniej zdolnych.

wrzesień

1.Tydzień integracyjny.

2.Nasi wychowawcy.

3. Młodzież o sobie i swoich

wychowawcach.

4.Używki i ich szkodliwość.

.

1.Zajęcia integracyjne, gry i zabawy integrujące, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie

empatii, tolerancji i zrozumienia.

2. Wyrabianie szacunku dla pracy nauczycieli i innych

pracowników szkoły, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Nauczyciela.

3.Uświadomienie uczniom co ułatwia ,a co utrudnia uczenie się, metody uczenia się, oczekiwania młodzieży wobec nauczycieli i wychowawców.

4.Profilaktyka uzależnień, ukazanie skutków zażywania używek, poznanie różnych sposobów odmawiania, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą.

październik

1. Tradycje i symbolika Dnia

Zmarłych.

2.Święto Niepodległości.

3.Komunikacja interpersonalna.

4.Andrzejki.

1.Kulturowy i religijny aspekt Święta Zmarłych, tradycje i symbolika.

2.Wyrabianie u uczniów szacunku do tradycji i kultury narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych.

3.Problemy dnia codziennego, samopoznanie, zwiększanie zdolności do nawiązywania kontaktów, radzenie sobie z nieśmiałością, budowanie pozytywnych komunikatów. Dostarczenie wiedzy na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji, poprawa relacji z otoczeniem, poprawa umiejętności komunikowania się.

4.Andrzejkowe zwyczaje ludowe, wróżby, konkursy.

listopad

1.Tradycje świąteczne –

Mikołajki.

2.Tradycje świąteczne-Wigilia i Boże Narodzenie

3.Aktywni zimą.

1. Tradycje i zwyczaje związane z dniem 6 grudnia,wykonanie okolicznościowej gazetki świątecznej.

2.Tradycje świąteczne , symbolika Świąt Bożego Narodzenia, wykonanie ozdób świątecznych, dekoracja świetlicy.

3.Bezpieczne ferie świąteczne, przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy podczas ferii.

grudzień

1.Nowy rok.

2. Jak spędzę ferie zimowe

1. Tradycje noworoczne i zwyczaje karnawałowe-relacja uczniów.

2. Propozycje na ferie, opowiadania uczniów o planowanych wyjazdach, przypomnienie zasad bezpieczeństwa zimą.

styczeń

1.Przyczyny niepowodzeń

szkolnych.

2.Czym są i z czego wynikają

niepowodzenia szkolne?

3.Wychowanie komunikacyjne.

4.Zdrowie i higiena osobista.

1. Analiza ocen semestralnych uczniów, szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, motywowanie uczniów mniej zdolnych, wyróżnienie uczniów najzdolniejszych.

2. Rodzaje niepowodzeń szkolnych, motywacja do nauki jako podstawowy element poprawy sytuacji, motywowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen i osiągnięcia lepszych wyników w II semestrze.

3. Omówienie zasad bezpieczeństwa na drogach ulicach, bezpieczeństwo w czasie dowozów i odwozów, bezpieczna droga do szkoły.

4. Edukacja prozdrowotna, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania, przestrzeganie zasad higieny w domu i w szkole.

luty

1. W marcu jak w garncu.

2.Święto Kobiet.

3.Znaczenie sportu dla zdrowia.

4.Powitanie wiosny.

1. Poznajemy przysłowia o marcu. Papieroplastyka – wykonanie wiosennej dekoracji do świetlicy.

2.Międzynarodowy Dzień Kobiet dawniej i dziś, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji święta 8 marca.

3. Aktywny wypoczynek i jego zalety, sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie prawidłowej postawy i sprawności fizycznej.

4.Zwyczaje związane z dniem 21 marca.

marzec

1.W czym tkwi Wielkość i tajemnica Świąt Wielkanocnych.

2. Mój dom rodzinny.

3.Wypoczynek i jego zalety.

1.Religijny i kulturowy aspekt Świąt Wielkanocnych, symbolika święconki, wykonanie gazetki okolicznościowej, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wiosennych ferii świątecznych.

2. Refleksja nad własnym środowiskiem rodzinnym.

3.Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów, zainteresowania, pasje, organizacja czasu wolnego.

kwiecień

1.Święto Konstytucji

2. Tydzień z książką.

3.Tydzień z filmem.

4.Kultura życia codziennego.  

1.Kształtowanie postaw patriotycznych, wyrabianie szacunku wobec tradycji, kultury i historii narodu.

2.Edukacja czytelnicza, rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie, ponadczasowe wartości literatury, ulubione czasopisma.

3.Literatura a kino, edukacja medialna, rola telewizji, ulubione filmy i programy uczniów.

4.Nabywanie umiejętności współpracy z innymi ludźmi, aktywnego słuchania, dochodzenia do kompromisu, budowanie pozytywnego obrazu siebie, zarażanie optymizmem.

maj

1.Międzynarodowy Dzień Dziecka.

2. Przyjaciel i ja

3.Poszanowanie własności osobistej oraz mienia społecznego.

4.Moje wakacje.

1.Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży, godność i honor dziecka, szanse i zagrożenia współczesnej młodzieży.

2.Rola przyjaźni w życiu człowieka, jak być dobrym przyjacielem, co to znaczy szanować własna i cudza godność?

3.Dbałośćo wygląd estetyczny świetlicy, gier i zabaw, zmiana dekoracji świetlicy, wykonanie gazetki związanej z wakacjami.

4. Analiza osiągnięć dydaktycznych, różne propozycje i plany na wakacje, pokusy przed którymi warto przestrzec, przypomnienie zasad bezpiecznych zabawlatem.

czerwiec

Opracowali: Ewelina Orylska, Anna Lonczak, Tomasz Mikłosz

 

 

Dla uczniów I-III szkoły podstawowej.

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 do 16:00. W świetlicy dla dzieci młodszych zorganizowano stałe grupy uczniów, z którymi prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY :
p.Katarzyna Lucińska
p.Magdalena Pietrzak

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

1. Organizacja pracy świetlicy.

- Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
- Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
- Integracja zespołu.
- Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
- Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
- Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
- Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

- plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
- czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką miejską;
- umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;
- hobbystycznych;
- sportowo – zabawowych.

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.
- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

6. Edukacja ekologiczna.

- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
- Udział w akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” i innych tego typu.

7. Edukacja prozdrowotna.

- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

8. Edukacja czytelnicza i medialna.

- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
- Współpraca z biblioteką miejską przy organizowaniu imprez związanych z książką.

PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia relaksacyjne.
Odrabianie pracy domowej.
Gry i zabawy integracyjne.
Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne).
Czytanie ze zrozumieniem.
Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)
Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.
Gry edukacyjne i planszowe.
Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
Oglądanie filmów edukacyjnych.

 


Kalendarz wydarzeń

Październik 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 9

Wczoraj 21

Tydzień 122

Miesiąc 540

Razem 17083

Odliczamy

Time passed:
8
4
6
Dni
1
1
Godzin
5
8
Minut
3
2
Sekund