• RENATA DAWLEWICZ
 • ANNA KĘPA

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEM

 

l.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną
 • Analiza opinii, orzeczeń
 • Współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania uczniów.
 • Analiza opinii, orzeczeń,
 • Współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej
 • Współpraca z zespołami dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Analiza frekwencji i sytuacji wychowawczej szkoły, w szczególności uczniów sprawiających problemy w zachowaniu.
 • Rozmowy wychowawcze w obecności rodziców, uczniów i nauczycieli.
 • Uruchomienie procedur wobec uczniów niespełniających obowiązku szkolnego.
 • Współpraca z Sądem Rodzinnym, OPS, PCPR Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Policją, placówkami opiekuńczymi, innymi organizacjami.
 • Prowadzenie badań diagnostycznych.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Prowadzenie konsultacji i porad dla uczniów i rodziców
 • Współpraca z wychowawcami i poradnią psychologiczno -pedagogiczną
 • Zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, integracyjne.   Zajęcia dla uczniów   zdolnych i dla uczniów   ze specjalnymi potrzebami   edukacyjnymi : koła zainteresowań i   przedmiotowe , zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze , korekcyjno – kompensacyjne , logopedyczne , gimnastyka korekcyjna , zajęcia   rekreacyjno - sportowe
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Organizacja warsztatów, spektakli teatralnych, udział w projektach edukacyjnych.
 • Lekcje profilaktyczne.
 • Współpraca z nauczycielami w organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki zdrowotnej.
 • Koordynacja programów profilaktycznych i projektów (wg harmonogramu pracy pedagogów).
 • Współpraca z   SU. ,Komisją ds. Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, OPS, Kuratorami zawodowymi   i społecznymi ,

5.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Współpraca z OPS, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   PCPR, Sądem Rodzinnym , Kuratorami   zawodowymi i społecznymi
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego (Niebieska Karta).
 • Współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym, CCK, Klubem Batalionowym.
 • Wdrażanie procedur w sytuacjach kryzysowych.

6.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla nauczycieli i rodziców, współpraca z poradnią Pedagogiczno --Pedagogiczną.
 • Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi.